Gminny Klub Sportowy

"SPÓJNIA" Białe Błota

REGULAMIN ROZGRYWEK Białobłockiej Ligi Halowej Sezon 2016/2017

Sezon 2016/2017

REGULAMIN ROZGRYWEK Białobłockiej Ligi Halowej Sezon 2016/2017

I. Zapisy do Białobłockiej Ligi Halowej (BLH)

§1. Zgłoszenia zespołu dokonuje się drogą elektroniczną na adres e-mail: spojnia.bialeblota@wp.pl najpóźniej do dnia 23.11.2016 r., godz. 24:00 włącznie. Zgłoszenie zespołu po tym terminie może zostać przyjęte, lecz nie musi, w zależności od ilości zgłoszonych zespołów.

§2. W przypadku zgłoszenia się do rozgrywek większej liczby zespołów, Organizator może podjąć decyzję o utworzeniu 2 lub większej ilości grup.

§3. Mecze rozgrywane będą na hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach, w terminach wyznaczonych przez Organizatora (sobota, niedziela, lub w środku tygodnia w dni wolne od pracy), w godzinach od 8:00 do 22:00.

Dokładny terminarz spotkań zostanie zamieszczony na stronie klubu: www.spojnia.org.pl oraz na www.facebook.com/spojniafans.

§4. Ze względu na ograniczony czas rozgrywek, liczba miejsc w rozgrywkach BLH jest ograniczona. O zakwalifikowaniu zespołu do rozgrywek decyduje kolejność zgłoszeń – przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej na e-mail: spojnia.bialeblota@wp.pl

§5. Koszt zgłoszenia zespołu liczony jest od zawodnika. Koszt zgłoszenia jednego zawodnika to 60 zł. na cały sezon! Wpisowe należy uiścić w całości przed rozpoczęciem rozgrywek. W przypadku braku wpłaty za któregoś z zawodników, zawodnik ten może zostać dopisany do listy na zasadach opisanych w §5a. Zespół do dnia 23 listopada 2016 roku zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy zespołu na adres: patmig@wp.pl, który dostarcza wraz z podpisami zawodników (OBOWIĄZKOWO) oraz opiekuna do Organizatora najpóźniej przed pierwszym spotkaniem ligowym.

a) zespół może w każdej chwili dopisać kolejnego zawodnika. Koszt dopisania kolejnego zawodnika, po oddaniu listy zgłoszeniowej wynosi 75 zł. Nowo dopisany zawodnik może rozegrać swoje pierwsze spotkanie dopiero po uiszczeniu opłaty zgłoszeniowej.

b) jeden zawodnik może znajdować się tylko i wyłącznie na liście jednego zespołu i tylko w tym zespole grać w rozgrywkach Białobłockiej Ligi Halowej. Nie dopuszcza się także przechodzenia zawodników pomiędzy zespołami.

c) 1/3 całości wpłaconego wpisowego staje się nagrodą główną!

d) prawo gry o nagrodę główną – w dodatkowym turnieju po zakończeniu rozgrywek ligowych, przysługiwać będzie 3 zespołom, które w rozgrywkach BLH zajmą miejsca 1-3 oraz 1 zespołowi wylosowanemu przez kapitana zespołu, który zajmie 1 pierwsze miejsce, spośród wszystkich zgłoszonych zespołów.

e) w przypadku utworzenia większej ilości grup system gry o nagrodę główną ulegnie odpowiedniej zmianie.

§6. Ponadto zespół zgłaszając się do rozgrywek zobowiązuje się uiścić przed rozpoczęciem ligi opłaty sędziowskiej w wysokości 15 zł./mecz, co najmniej za pierwszą rundę rozgrywek.

a) koszt zmiany nazwy zespołu po zgłoszeniu do rozgrywek BLH wynosi 50 zł.

§7. Nagrody

a) nagrodami zespołowymi dla trzech pierwszych zespołów są: puchary, medale oraz dyplomy

b) nagrodami zespołowymi dla pozostałych zespołów są dyplomy.

II. Zasady rozgrywania spotkań BLH oraz zasady klasyfikacji

§8. Mecze rozgrywane będą na obiekcie wskazanym przez organizatora i o czasie przez niego

wyznaczonym (sobota lub niedziela). Nie dopuszcza się przekładania spotkań!

  1. Zespoły rozgrywają ze sobą spotkania systemem „każdy z każdym”, a w przypadku utworzenia grup, we własnych grupach również tym systemem.

§9. Mecz trwa 2 x 25 min. + przerwa 3-5 min.

§10. Zespół na boisku składa się z 5 zawodników (4 w polu + bramkarz).

a) zespół zobowiązany jest posiadać jednolite stroje z numerem na koszulce, w przypadku braku jednolitych strojów z numerami zespół aby przystąpić do spotkania zobowiązany jest wypożyczyć plastrony z numerami (koszt 20 zł. / za pierwsze wypożyczenie, za każde następne po 10 zł, więcej)

b) każdy zawodnik musi posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, potwierdzający jego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, książeczka wojskowa), który zobowiązany jest okazać na prośbę sędziego zawodów lub Organizatora przed meczem, w trakcie jego trwania oraz w ciągu 10 minut po jego zakończeniu.

§11. Zespół może rozgrywać mecz, jeśli liczy, co najmniej 4 zawodników (3 +bramkarz).

a) w przypadku trwałego zdekompletowania jednego z zespołów sędzia kończy zawody orzekając walkower. Jeśli zdekompletowany zespół rozegra pierwszą połową + co najmniej 1 minutę drugiej połowy utrzymuje się wynik boiskowy (pod warunkiem, że jest on korzystniejszy dla zespołu niezdekompletowanego – w innym przypadku orzeka się walkower 5:0), a zespół przegrywający otrzymuje 0 punktów. W przypadku, gdy zespół nie rozegra w/w minimum czasowego orzeka się walkower 5:0, a zespół przegrywający otrzymuje karę -1 punkt.

b) w przypadku nałożenia kar czasowych na dwóch zawodników, zespół może przez czas kar grać w 3 zawodników (2 + bramkarz),

c) gdy w jednym czasie karę czasową otrzyma 3 zawodnik, zostaje ona odłożona do momentu, gdy pierwszy z dwóch zawodników odsiadujących karę będzie mógł wejść na boisko.

§12. Zmian dokonuje się wyłącznie w „strefie zmian” systemem hokejowym.

§13. Zabrania się gry „wślizgiem” (poza bramkarzem we własnym polu karnym) oraz zdecydowanej „gry ciałem”. Ponadto zabrania się używania słów wulgarnych i obraźliwych. Takie zachowanie skutkować będzie ukaraniem zawodnika żółtą kartą, oraz podyktowaniem dla drużyny przeciwnej rzutu wolnego pośredniego.

§13a. Piłka po zagraniu przez bramkarza ręką z własnego pola karnego, zarówno „z gry” jak i przy wznowieniu gry po opuszczeniu przez piłkę pola gry przed przekroczeniem linii środkowej boiska musi mieć kontakt z podłożem, bądź musi zostać dotknięta przez któregoś z zawodników. W przypadku, gdy w ten sposób zagrana piłka przekroczy linię środkową boiska bez kontaktu z podłożem sędzia dyktuje rzut z autu dla drużyny przeciwnej przy środkowej linii boiska.

§13b. Zespół ma 6 sekund na wprowadzenie piłki do gry po opuszczeniu przez nią pola gry. Wyjątek stanowią sytuację, w których z przyczyn obiektywnych piłka nie może być wprowadzona do gry w tym czasie. W takim przypadku czas może, ale nie musi zostać wstrzymany. O wstrzymaniu czasu decyduje sędzia.

§14. Podczas dokonywania klasyfikacji drużyn bierze się pod uwagę, w kolejności:

a) większą liczbę zdobytych punktów,

b) bezpośredni wynik spotkania pomiędzy zespołami posiadającymi tą samą ilość punktów (w przypadku więcej niż 2 drużyn, decyduje „mała tabelka”),

c) korzystniejszy bilans bramkowy,

d) większą liczbę strzelonych bramek.

§14a. Turniej Finałowy

  1. Po zakończeniu rozgrywek ligowych zostanie zorganizowany Turniej Finałowy, którego główną nagrodą będzie bon na sprzęt sportowy o wartości 1/3 wpłaconego wpisowego.

  2. Prawo gry w Turnieju finałowym przysługiwać będzie 3 zespołom, które w rozgrywkach BLH zajęły miejsca 1-3 oraz jednemu zespołowi wylosowanemu spośród wszystkich zgłoszonych do rozgrywek BLH.

  3. Losowania zespołu dokona kapitan zespołu (lub wyznaczony przez niego zawodnik), który w rozgrywkach BLH zajmie 1 miejsce.

  4. Turniej finałowy rozgrywany będzie systemem „każdy z każdym”, czas gry 2×15 minut + przerwa 3 min. (pozostałe przepisy pozostają bez zmian).

  5. W przypadku utworzenia 2 lub więcej grup sposób wyłaniania zespołów i ich ilość zostanie odpowiednio zmodyfikowana, jeszcze na samym początku rozgrywek ligowych i podana do wiadomości zespołom.

§15. Kary indywidualne to:

a) kartki:

– żółta kartka – ostrzeżenie,

– 2 żółte kartki = czerwona – kara wykluczenia zawodnika do końca meczu,

– w przypadku wykluczenia zawodnika za czerwoną kartkę otrzymaną za dwie żółte, zawodnik rezerwowy wchodzi za niego na boisko po upływie 5 minut, bądź po stracie bramki przez zespół, którego zawodnik został usunięty z boiska.

– czerwona kartka bezpośrednio – kara wykluczenia zawodnika do końca meczu + kara minimum 1 (w zależności od wagi przewinienia może być więcej) najbliższego meczu (w przypadku przekładania spotkań bierze się pod uwagę najbliższe spotkanie rozgrywane wg terminarza spotkań, a nie rzeczywiście rozgrywane spotkanie) + kara finansowa, orzekane na zasadach opisanych w §17 – Kary finansowe.,

– w przypadku wykluczenia zawodnika za czerwoną kartkę otrzymaną bezpośrednio, zawodnik rezerwowy wchodzi za niego na boisko po upływie 5 minut, bądź po stracie bramki przez zespół, którego zawodnik został usunięty z boiska.

c) żółte kartki, które otrzymuję jeden zawodnik w poszczególnych meczach sumują się. Gdy suma otrzymanych żółtych kartek wyniesie 3 – zawodnik pauzuje kolejne najbliższe spotkanie wg terminarza spotkań. Po otrzymaniu kolejnych 3 żółtych kartek kara pauzy zawodnika rośnie o jeden mecz (2, 3, 4 itd.) chyba, że wykupi się zgodnie z zasadami opisanymi w §17 – Kary finansowe.

§16. Kary zespołowe:

a) za złamanie niniejszego regulaminu grozi weryfikacja wyniku na walkower dla drużyny przeciwnej, a nawet wykluczenie zespołu z rozgrywek, a także dodatkowo kary finansowe orzekane na zasadach opisanych w §17 – Kary finansowe.

b) walkower 5:0 orzekany jest w przypadku, gdy co najmniej jeden z zespołów nie stawi się na spotkanie w miejscu i czasie wyznaczonym przez organizatora. Czas oczekiwania na zespół to 5 minut! Zespół, który nie stawi się na zawody otrzymuje karę -1 punkt. Po drugim walkowerze zespół zostaje wykluczony z rozgrywek BLH, a koszty wpisowego oraz pozostałych opłat nie podlegają zwrotowi.

§17. Kary finansowe:

a) indywidualne:

– zawodnik, który otrzymał 3 żółtą kartę, a nie chce pauzować w najbliższym spotkaniu może wykupić się uiszczając karę finansową w wysokości 30 zł. Uiszczenie kary finansowej równoznaczne jest z odbyciem kary pauzy. Jednakże kolejne żółte kartki sumują się nadal (np. kolejna żółta kartka będzie kartką nr 4), a po otrzymaniu kolejnych 3 żółtych kartek, kara finansowa rośnie każdorazowo dwukrotnie (60 zł.; 120 zł. itd).

– zawodnik, który w meczu otrzyma bezpośrednio czerwoną kartkę, nie może się wykupić i musi odbyć wyznaczoną karę.

b) zespołowe:

– na zespół, który nie będzie stosował się do zasad niniejszego Regulaminu, bądź będzie zachowywał się niesportowo może zostać nałożona kara finansowa w wysokości od 100 – 500 zł.

– na zespół, którego zawodnik zostanie przyłapany na spożywaniu alkoholu bądź paleniu tytoniu na obiekcie sportowym, na którym rozgrywana jest Białobłocka Liga Halowa Organizator obligatoryjnie nakłada, poza karą utraty 3 pkt, karę finansową w wysokości 50 zł.

– nieuiszczenie kary finansowej skutkować będzie niedopuszczeniem zespołu do rozgrywek BLH do momentu uiszczenia opłaty karnej. Ponadto, jeżeli zespół ze względu na nieuiszczenie kary finansowej nie będzie mógł rozegrać spotkania, spotkanie to zostanie zweryfikowane na walkower dla drużyny przeciwnej (5:0) oraz -1 pkt dla zespołu przegrywającego.

III. Przepisy porządkowe

§18. Na sali gimnastycznej, na której prowadzone są rozgrywki Białobłockiej Ligi Halowej obowiązuje obuwie sportowe – również kibiców.

§19. Na całym obiekcie sportowym, na którym prowadzone są rozgrywki Białobłockiej Ligi Halowej obowiązuje całkowity zakaz spożywania napoi alkoholowych oraz palenia tytoniu. Zespół zawodnika przyłapanego na spożywaniu napoju alkoholowego bądź paleniu tytoniu na obiekcie zostanie ukarany stratą 3 punktów oraz karą finansową opisaną w §17 – Kary Finansowe.

§20. Każdy zespół odpowiada za zachowanie porządku przez zawodników swojej drużyny, a także swoich kibiców, nie tylko w szatni, ale również na całym obiekcie sportowym, na którym rozgrywane są spotkania BLH. Dotyczy to w szczególności: kulturalnego zachowania, opieki nad małoletnimi kibicami oraz odpowiedzialności za dokonane dewastacje. Osoby nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu będą wypraszane z sali, a zespół, którego zawodnik, bądź kibic dopuści się złamania Regulaminu zostanie ukarany stratą 3 punktów oraz, w przypadku dokonania dewastacji mienia, zobowiązany zostanie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przywróceniem stanu poprzedniego. Nie pokrycie kosztów dewastacji skutkować będzie niedopuszczeniem zespołu do rozgrywek, a wyniki kolejnych spotkań weryfikowane będą na walkower w rozumieniu §16 b., aż do momentu pokrycia kosztów.

§21. Każdy zespół zobowiązany jest wystawić minimum 3-osobową delegację na uroczyste zakończenie Białobłockiej Ligi Halowej. Zespół, który nie wystawi w/w delegacji rozpocznie rozgrywki kolejne edycji BLH ze stratą: – 3 punkty.

IV. Przepisy końcowe

§22. Organizatorem Białobłockiej Ligi Halowej jest Gminny Klub Sportowy „Spójnia” Białe Błota z siedzibą przy ul. Centralnej 27B, 86-005 Białe Błota.

§23. W sprawach nie objętych regulaminem decydują przepisy Piłki Nożnej i Piłki Nożnej Halowej PZPN i FIFA.

§24. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na obiekcie oraz nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy wynikłe podczas spotkań rozgrywanych w ramach Ligi.

§25. Białobłocka Liga Halowa nie jest ubezpieczona w zakładzie ubezpieczeń, a każdy zawodnik ma prawo ubezpieczyć się indywidualnie. Poza tym jest zobowiązany oświadczyć, że nie będzie rościł wobec Organizatora rozgrywek żadnych żądań ani pretensji z tytułu odniesionych kontuzji.

§26. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu rozgrywek oraz, w wyjątkowych przypadkach, jego zmiany bądź uzupełnienia. Istotnym elementem podczas orzekania o obowiązującym regulaminie jest data jego wystawienia.

§27. Wszelkich opłat związanych z BLH należy dokonywać na poniższy na rachunek bankowy Organizatora przedstawiając Organizatorowi oryginał, bądź kserokopię dowodu wpłaty.

Dane rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Białe Błota, Nr konta: 95 8142 1020 0000 3346

2000 0002 – Gminny Klub Sportowy „SPÓJNIA”, 86-005 Białe Błota, ul. Centralna 27 B.

z poważaniem

Organizator